Proponowany post

Andrzej Bikowski - wywiad

22 październik 2008
Andrzej Bikowski - wywiad

Ma 30 lat. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wydziału wzornictwa przemysłowego. Od 9-ciu lat zajmuje się projektowaniem obuwia.

Ma w swoim dorobku projekty dla takich marek jak adidas, asics, avia, gino rossi czy custmoatix. Od czterach lat pracuje w siedzibie g?ównej adidasa w Niemczech projektuj?c obuwie biegowe.

O kim mowa ? O tym oraz o wielu innych ciekawych informacjach przeczytacie w przygotowanym przez tenisufki wywiadzie z Andrzejem Bikowskim. Zapraszamy do lektury!

JAK TO SI? WSZYSTKO ZACZ??O

Co by?o pierwsze, zainteresowanie dizajnem czy butami ?

Z ca?? pewno?ci? butami. S? ludzie, dla których obuwie jest ma?o istotnym dodatkiem do garderoby, a s? i tacy dla których ma ono znaczenie kluczowe. U mnie ten "ci?g" do obuwia ujawni? si? bardzo wcze?nie, przez co rodzice mieli problemy aby kupi? mi odpowiednie buty. Odpowiednie - czyli takie, które by mnie si? podoba?y. Dizajn przyszed? du?o pó?niej i narodzi? si? w sumie z tej pasji do obuwia.

Sk?d wzi??a si? u Ciebie fascynacja obuwiem sportowym ?

W czasach mojego dzieci?stwa markowe obuwie sportowe by?o rzadko?ci?. Pami?tam moment, w którym za spraw? wolnego rynku dokona?a si? rewolucja na nogach Polaków. Oryginalne sportowe buty wypiera?y z zawrotn? szybko?ci? wszelkiej ma?ci komunistyczne "cichobiegi". To by?o niesamowite, wystarczy?o mie? markowe buty aby wzbudzi? zazdro?? kolegów. Ja takich butów nie mia?em, a chcia?em. Podejrzewam, ?e to po cz??ci przyczyni?o si? do przeniesienia tej mojej pasji do obuwia na papier. Zacz??em po prostu rysowa?. Moje najstarsze rysunki pochodz? z pocz?tków lat 90-tych, kiedy by?em jeszcze nastolatkiem.

PRACA

Jak wygl?da proces projektowy ?

Tak w du?ym skrócie. Ka?dy sezon trwa 6 miesi?cy, w tym czasie projektant pracuj?c wspólnie z marketingowcem i technologiem przygotowuje projekt do produkcji. Z regu?y ka?dy projektant ma ich od 3 do 5-ciu. Tak jest w adidasie, w mniejszych firmach projektanci potrafi? "wysmyczy?" - kilkana?cie projektów na sezon co oczywi?cie odbija si? na jako?ci.

Pierwszy etap to zaplanowanie produktu, czym zajmuje si? marketing. Bazuj?c na danych z rynku, potrzebach klientów itd. Robi? brief, który jest podstaw? procesu projektowego.

mini_1.jpgThumbnails – szkice pomys?ów w ma?ej skali dla ?atwiejszego uchwycenia proporcji.

W nast?pnej kolejno?ci projektant najcz??ciej szkicuj?c szuka pomys?u na dany projekt. Trwa to kilka tygodni i ko?czy si? wst?pn? prezentacj?, na której szef dizajnu wraz z marketingiem wybieraj? koncept, który ma najwi?kszy potencja?.

RENDER_NOVA_FIT.jpgadidas NOVA FIT – praca dyplomowa przy wspó?pracy z adidasem

asics_rendering_starszy.JPGasics Break – rendering prezentacyjny wykonany markerami

Potem nast?puje okres kilku tygodni finalizowania tego pomys?u, ko?cz?cy si? du?? prezentacj? na której pokazywane s? projekty wszystkich kategorii. Nast?pnie rozpoczyna si? tworzenie dokumentacji technicznej, potem podró? do Chin i bezpo?rednia praca nad prototypami w fabryce.

RESPONSE_CTRL_7_rendering.jpgadidas Response Control 7 – rendering cyfrowy, tablet + Photoshop + Illustrator

Po kilku tygodniach fabryka przysy?a ko?cowe prototypy, które s? oceniane w siedzibie g?ównej. Od tej oceny zale?y jak istotne zmiany b?dzie musia? wprowadzi? projektant. Ma na nie tydzie? lub dwa, po czym z regu?y leci po raz drugi do Chin.

RESPONSE_Control_M_presentation.jpgadidas Response Control 7 – kolekcja Wiosna-Lato 2008

Po ko?cowych poprawkach i zatwierdzonym prototypie proces projektowy jest zako?czony a produkt b?dzie przygotowywany przez fabryk? do produkcji. Wejdzie on na rynek rok pó?niej.

Czy wiele z Twoich/Waszych projektów trafia do szuflady ?

Niewiele. A je?li ju? to najcz??ciej dzieje si? tak z powodu z?ego zaplanowania produktu przez marketing. W wi?kszo?ci przypadków ka?dy z modeli alokowanych dla poszczególnych projektantów trafia potem do produkcji.

Czy dodajesz do swoich projektów jakie? "smaczki" -detale o których wiesz tylko Ty ?

Raczej nie. Chocia? ka?dy z projektantów ma swój styl i mo?na rozpozna? kto nad czym pracowa?. Jakkolwiek pracuj?c nad Response Trail 14, w tylnej cz??ci wysz?a mi du?a litera A i t?umaczy?em wszystkim, ?e to inicja? mojego imienia. Ale to by? tylko zbieg okoliczno?ci.

RESPONSE_TRAIL_14_M_present.jpgadidas Response Trail 14 – Wiosna-Lato 2007. Nagroda BEST BUY magazynu Runners World

RESPONSE_TRAIL14_W_presentation.jpgadidas Response Trail 14 Damski – Wiosna-Lato 2007. Nagroda BEST BUY magazynu Runners World

Jak du?? masz kontrol? nad ostatecznym wygl?dem projektu, którym kierujesz ?

Mam pe?n? kontrol?, je?li projekt wyjdzie ciekawie ju? w pocz?tkowej fazie. Czasem trwa d?u?ej aby co? dobrego zaprojektowa? i wtedy przydaje si? sugestia szefa dizajnu. Generalnie jednak to projektant jest w 100% odpowiedzialny za wygl?d i funkcjonalno?? projektu.

Czy ?ledzicie poczynania konkurencji, je?li tak to w jakim stopniu?

?ledzimy. Sporo nowych modeli wypuszczanych przez konkurencj? jest testowanych i porównywanych z naszym sprz?tem.

Czy szukasz informacji na forach i portalach dla sneakerhead'ów np. SNEAKER FREAKER lub konsumenckie np. HYPEBEAST ?

Owszem, tyle ?e pod innymi adresami. Ja pracuje w kategorii biegowej, a modele które projektuje maj? by? przede wszystkim funkcjonalne. ?ledz? wi?c fora ale bardziej ukierunkowane na ten rodzaj sportu - Runners World, biegajznami.pl itd..

Sk?d czerpiesz inspiracje ?

Na to pytanie nigdy nie wiem jak odpowiedzie? bo ró?nie to bywa. Czasem znajd? co? w pismach o dizajnie, czasem co? sfotografuj? podczas s?u?bowej podró?y a czasem co? wymy?l?, ot tak z g?owy.

Jak ró?ni si? praca projektanta w Polsce i na Zachodzie ?

To szeroki temat... zaw??? do projektantów obuwia bo to moja dzia?ka. Nikt w Polsce nie projektuje obuwia funkcjonalnego, bo nikt tego zwyczajnie nie produkuje. Poza tym jest to wiedza specjalistyczna, której nikt w naszym kraju nie uczy.

Mamy za to projektantów obuwia, którzy potrafi? robi? fajne rzeczy ale dzieje si? to wszystko w zakresie na jaki pozwala polski klient, a ten niestety nie jest zbyt kreatywny. Nowe pokolenie, które odwiedza wasz portal, jest na pewno otwarte na nowe trendy i to "inne" obuwie, ale dla nich marka ma ogromne znaczenie. Nie wyobra?am sobie, ?eby?cie dali na pierwsza stron? np. "sneakers'y" od "RY?KO".

Z drugiej strony chodz?c po ulicach w kraju widz?, ?e Polacy maj? coraz lepszy gust je?li chodzi o obuwie. Jest nam bli?ej pod tym wzgl?dem do W?ochów ni? Niemców na przyk?ad. B?dzie wi?c i w Polsce coraz wi?cej fajnych butów do projektowania, bo taki b?dzie, a mo?e i jest ju? - Polski klient.

w_studio_1.jpgW biurze – rysunek wykonywany w Painterze.

Czy fajnie pracuje si? w tak du?ym koncernie?

Generalnie tak, bo mo?na zdoby? niesamowite do?wiadczenie pracuj?c w?ród tylu utalentowanych ludzi. Z drugiej strony korporacje tej klasy bywaj? mocno shierarchizowane i maj? swoje sztywne zasady.

Czy masz jakie? plany na przysz?o??, rozwój zawodowy?

Plany s?. Jak by?em nastolatkiem i rysowa?em buty w zeszytach, marzy?em aby pracowa? w Nike'u czy adidasie. To ju? mi si? szcze?liwie uda?o zrealizowa?, a wydawa?o si? by? nierealne. Teraz czas na nowe plany. By?bym szcz??liwy mog?c w pewnym momencie wróci? do Polski i stworzy? w?asn? ma?? mark?. Projektowa? swoje produkty dla swojego klienta to szczyt marze? ka?dego projektanta.

Czy trudno jest zdoby? prac? w tak wielkim koncernie ?

Nie maj?c wystarczaj?cego do?wiadczenia - tak. Zatrudnia si? tutaj specjalistów. Szczególnie w dzia?ach kreatywnych, które s? w znacznym stopniu mi?dzynarodowe. ?atwiej jest zdoby? praktyki, szczególnie je?li jest si? jeszcze studentem. To jest w sumie naj?atwiejsza droga rozpocz?cia kariery.

Co mo?esz poradzi? pocz?tkuj?cym projektantom i pasjonatom którym marzy si? praca w takiej bran?y, od czego zacz???

Je?li naprawd? maj? do tego pasj? to nic ich nie zatrzyma. Ja pojecha?em autostopem na rozmow? kwalifikacyjn? dotycz?c? praktyk, poniewa? tak mi na tym zale?a?o. Tak konkretniej... je?li kto? chce projektowa? obuwie sportowe to w Polsce si? nie da. Po pierwsze wi?c trzeba zna? j?zyk. Po drugie trzeba mie? cho? odrobin? talentu. Po trzecie, trzeba dosta? praktyki w jednej ze sportowych marek, co wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne.

BRAN?A

Jak postrzegasz konkurencyjne marki?

Tak w skrócie. Adidas jest na tyle star? mark?, ?e mo?e stworzy? dobr? kolekcj? sneakersów bazuj?c jedynie na starych modelach, zmieniaj?c materia?y, kolory itd. Cz??? marki zwana Orginals dzia?a wiec moim zdaniem ca?kiem sprawnie. Je?li chodzi o Performance, zarówno sprz?t pi?karski jak i biegowy jest technicznie ?wietny.

Asics - marka biegowa, przez ostatnie lata by?a w stanie zdominowa? rynek sprz?tu biegowego. Ostatnio mocno przesadzaj? z "dekoracj?" na butach, pomimo to s? funkcjonalnie wzorowe.

NIKE - uchodzi za mark? najbardziej innowacyjn? i chyba faktycznie tak jest. Nike'a strategia opiera si? na prezentowaniu ci?gle nowych koncepcji marketingowych, które s? no?ne storage/default/old/medialnie. Z funkcjonalno?ci? tych produktów ró?nie bywa ale przynajmniej sprowadzaj? ci?gle co? ?wie?ego do ?wiata obuwia. Chwa?a im za to.

NB - maj? szerok? gam? butów biegowych ale moim zdaniem nie dorównuj? u?ytkowo czo?owym markom.

SAUCONY, podobnie jak BROOKS z sesonu na sezon wprowadzaj? coraz ciekawsze modele. Maja dobry potencja? i jestem pewien, ?e z biegiem czasu b?d? si? liczyc coraz bardziej na rynku.

Co my?lisz na temat fuzji adidas'a i reebok'a. W jakim to kierunku wszystko zmierza, jakie? prognozy na przysz?o???

adidas mia? kiedy? Salomona, który ?wietnie uzupe?nia? zakres rynku na którym niemiecka marka by?a obecna. Zakup Reebok'a by? i jest dla mnie niezrozumia?y ale s? to dzia?ania korporacyjne na których si? krótko mówi?c nie znam.

Od dwóch lat pojawiaj? si? spekulacje na temat fuzji adidas'a i Nike. My?lisz ?e to prawdopodobne ?

W tej bran?y nie ma fuzji, s? przej?cia jednych przez drugich. Czy Nike mo?e kupi? adidasa? Moim zdaniem nierealne... chyba ?eby adidas popad? w du?e tarapaty finansowe.

SNEAKERS

Co my?lisz o fenomenie sneakers'ów generalnie, boom'ie na limitowane edycje, kolekcjonerach oraz modzie na retro obuwie performance ?

To tylko pokazuje, jak wielkie znaczenie mog? mie? buty w naszym ?yciu. Obuwie cz?sto odzwierciedla nasze podej?cie do mody, muzyki, charakteryzuje nasz styl. Wiele osób kolekcjonuje obuwie nawet ich nie nosz?c. Ja sam mam wiele par butów, które s? dla mnie tak cenne, ?e nie odwa?? si? ich w?o?y? na nogi. To rzeczywi?cie jest fenomen, poniewa? po raz pierwszy obuwie ju? nie tylko chroni stopy podczas chodzenia, jak to by?o od wieków... ale równie? urasta do rangi obiektu po??dania, prawie jak sztuka. To odej?cie od prawdziwego przeznaczenia obuwia sta?o si? jednym z symboli naszych czasów.

Czy my?lisz ?e za kilkana?cie lat twoje buty mog? sta? sie równie? obiektem kultu ?

By?oby mi niezmiernie mi?o wiedz?c, ?e który? z modeli stanie si? kiedy? modny. Nie s?dz? jednak aby obuwie stricte biegowe mia?o obecnie taki potencja?. Szczególnie je?li chodzi o adidasa, modeli powstaje naprawd? du?o i zostaj? na rynku nie d?u?ej ni? rok. Nie s? to prze?omowe konstrukcje a raczej ewolucje dobrych modeli z poprzednich sezonów. Moda, a wi?c kolorystyka, kszta?t kopyta czy oryginalne materia?y w tym przypadku nie s? tak istotne poniewa? liczy si? przede wszystkim funkcjonalno??. Na pewno koledzy z oryginals'ów maj? wi?ksze pole do popisu.

Czy reedycje starych modeli biegowych i koszykarskich realizowane w ramach projektów originals lub consortium maja te same w?a?ciwo?ci/technologi? co kilkana?cie lat temu ? Z do?wiadczenia wiemy ?e Nike swoje retro modele performance pozbawia technologicznych niuansów, zmienia konstrukcj?. Jak my?lisz, czym to jest spowodowane ?

W sumie to powinny, bo buty starsze konstrukcyjnie nie by?y wielce skomplikowane. Jedyny powód dla którego but w reedycji jest pozbawiony jakiej? technologii jest ch?? obni?enia kosztów przez producenta. Szczególnie je?li wiadomo, ?e nikt w tych butach nie b?dzie biega? i b?dzie u?ywany przede wszystkim do chodzenia.

Twoje autorytety - projektanci obuwia

Andy Cain, pracuje obecnie jako design director w kategorii football w Nike. Mia?em okazje pracowa? z nim w adidasie jeszcze jako praktykant. Jeden z najbardziej kreatywnych projektantów jakich pozna?em.

Inni projektanci ?

Ross Lovegrove, Jonathan Ive, Santiago Calatrava, Uta Barth

Co my?lisz o Tinker'ze Hatfield'zie i jego statusie "gwiazdy"?

Jest wielu projektantów obuwia, którzy mieli okazj? stworzy? równie udane jak i lepsze od Tinker'a projekty, a s? kompletnie nieznani. Ciesz? si?, ?e jego nazwisko mo?na znale?? w Wikipedii ale smuci mnie fakt, ?e wielkie marki tak naprawd? nigdy nie odwa?y?y si? powi?za? produktu z nazwiskiem jego projektanta. Chyba jedynym wyj?tkiem jest linia Kayano w asics'ie. Korporacje nie maj? w tym interesu i chyba nigdy si? na taki krok nie zdecyduj?.

Co czujesz widz?c ludzi nosz?cych buty zaprojektowane przez Ciebie?

To ró?nie bywa. Jak odwiedzam Polsk? i spotykam "dresa" chodz?cego w butach mojego projektu to mam mieszane uczucia i zastanawiam si? czy moja praca w ogóle ma sens. Z drugiej strony jak widz? swoje modele na nogach biegaczy ko?cz?cych maraton i wiem, ?e dobrze im s?u?y?y to daje to niesamowit? satysfakcje. Buduj?ce jest równie? widzie? sportowców startuj?cych w sprz?cie przeze mnie projektowanym. Tak by?o z ameryka?skimi sprintarami Tysonem Gayem i Allyson Felix, którzy biegali w moich kolcach podczas Olimpiady.

athletes_TG_AF_final.jpgAmeryka?scy sprinterzy – Tyson Gay i Allyson Felix

Co mia?e? dzi? na sobie ? (jakie buty ?), jakie buty nosisz na co dzie? ?

Ubieram si? bardziej jak product designer ni? fashion designer. Tych pierwszych na ulicy trudno rozpozna?, drugich wida? z daleka. Buty - z adidasa mam kilka adiZero w czarnym kolorze, porsche design, a z orginalsów Italia 74. Nosze te? klasyczne buty skórzane ale nie nazwa?bym ich wizytowymi ;) W modelach które projektuje nie chodz? na co dzie?, u?ywam ich do biegania.

Co my?lisz o naszym portalu ?

Jest ?wietny. Serio. Znam go od niedawna, ale odwiedzam systematycznie. Zobaczymy kiedy jeden z moich butów trafi na pierwsz? stron? ;)

Dzi?kujemy za rozmow? i ?yczymy dalszych sukcesów!

 

Wi?cej informacji na temat Andrzeja i jego pracy znajdziecie pod adresami:
www.bartiedesign.com
www.coroflot.com/bartie

Tagi: -