Proponowany post

Best of 2014 - Podsumowanie

04 styczeń 2015
Best of 2014 - Podsumowanie

Nasi wierni czytelnicy przyzwyczajeni są do corocznych podsumowań. Z myślą o nich właśnie przygotowaliśmy ocenę zakończonych dwunastu miesięcy. Tym razem jednak chcieliśmy zrobić to inaczej. Nie zaprosiliśmy panelu osób związanych ze sneakersami.

Nie b?dziemy te? robi? rankingu najlepszych butów w?ród naszych czytelników. Posumowanie b?dzie prób? oceny 2014 roku z perspektywy kicksów pod katem trendów, zmian, najciekawszych wydarze? oraz ?yczeniami na najbli?sze 12 miesi?cy.

Zapraszamy do lektury i czekamy na komentarze.

Best of 2014 - Podsumowanie

1) Najlepsza firma.

Naszym skromnym zdaniem w minionych 12 miesi?cach liczy?y si? dwie firmy: Nike i adidas. 

Od lat w rocznych podsumowaniach króluje ameryka?ski gigant Nike (z Jordan Brand), którego przewag? nad drugim adidasem oceniali?my na lata ?wietlne. Có? naszym zdaniem zawodnik na czele stawki pozosta? ten sam, lecz dystans mi?dzy nim, a drugim graczem uleg? znacznej redukcji. Zanim wyja?nimy powody dlaczego Nike wci?? jest numerem jeden musimy pochwali? niemieck? firm?. Marka z trzema paskami w herbie zawsze uznawana by?a za symbol jako?ci, lecz nie b?dziemy ukrywa? brakuje jest punktów w kategorii coolness. Mijaj?ce 12 miesi?cy na nowo zdefiniowa?y adidasa. Pocz?wszy od intensywnej kampanii Stan Smith na pocz?tku roku (g?ównie w Europie zachodniej - u nas niestety bez echa), promocj? ZX Flux, aplikacj? mi adidas Photo App, premier? Tubular, liczne kolaboracje (lista ta jest bez ko?ca), poprzez nowo podpisane kontrakty z globalnymi gwiazdami muzyki (Kanye West, Pharrell, Rita Ora etc.) i na s?ynnym wykupieniu trzech czo?owych projektantów konkurencji ko?cz?c. Ludzie zarz?dzaj?cy adidasem mieli r?ce pe?ne roboty (i zapewne olbrzymie bud?ety do wykorzystania), jednak rezultaty ich pracy zosta?y zauwa?one. Wreszcie, po latach stagnacji adidas zacz?? robi?, to czego si? oczekuje od takiej firmy. Dlaczego tak si? sta?o? Dosz?o do tego, i? globalnie druga marka na ?wiecie (oczywi?cie za Nike) straci?a te pozycje na rynku ameryka?skim na rzecz Under Armour - to musia?o przewa?y? szal? i zmobilizowa? adidasa do my?lenia nieszablonowego. Pierwsze rezultaty ju? wida?. Wci?? jednak jest to marka numer dwa. Dlaczego? Zadajmy sobie podstawowe pytanie: kiedy po raz ostatni widzieli?my ludzi campuj?cych pod sklepami, by kupi? buty z trzema paskami? Nie mówimy tu o ultra limitowanych kolaboracjach z butikami. W przypadku Nike/Jordan Brand zjawisko to wydaje si? by? nagminne. Od produktów z linii NikeLab poprzez Flyknity i Jordany, które znikaj? ze sklepów tak szybko jak si? w nich pojawiaj?. Za co Nike dostaje numer jeden? Za konsekwencj?, za to ?e pod??a obran? przez siebie drog? innowacji i to dzia?a. By? mo?e klasyczne modele z serii Air Max przejad?y si? ju? zagorza?ym sneakerheadom, lecz na ich miejsce jest mnóstwo alternatyw: buty z serii Flyknit, na podeszwach Free, reedycje kicksów do basketu oraz nowe modele. Droga która pod??a Nike ma sta?e grono na?ladowców: damskie buty typu Sky High, innowacyjne, lekkie kicksy, SneakerBoots. Ka?da z tych koncepcji zosta?a podchwycona przez konkurencj? i u?yta w kolekcjach z mniejszym, b?d? wi?kszym sukcesem. Premiera sklepów oraz kolekcji NikeLab (zast?puj?c Tier-0), restart linii Nike Court (dedykowanej tenisowi), wyczekiwany powrót kolekcji Nike ACG , regularne projekty kolaboracyjne, które odbijaj? si? szerokim echem du?o dalej, ni? ?wiat sneakersów - to wszystko stanowi o przewadze Swoosha. Wreszcie na naszym, rodzimy poletku start polsko j?zycznej strony internetowej z polskimi cenami (fakt, na stronie wci?? jest troch? b??dów, a t?umaczenia kolorystyk s? wr?cz komiczne). Symbolicznym sukcesem w rywalizacji z adidasem jest pierwsze w historii zwyci?stwo w popularno?ci nad firm? z trzema paskami w Niemczech (ojczy?nie adidasa).

OK. G?ówna walka rozegra?a si? mi?dzy tymi dwiema firmami, lecz warto wspomnie? o kilku innych. Tu naszym zdaniem na uwag? zas?uguj? Reebok Classic i asics. Pierwsza firma chyba znalaz?a swoje miejsce na rynku i tam na jaki? czas zostanie. Oprócz klasycznych biegówek ponownie próbuje wskrzesi? seri? Pump. Na razie to chyba wystarczy. Mi?? niespodziank? jest asics, który w ubieg?ym roku przeistoczy? si? z super niszowej firmy znanej w?skiemu gronu odbiorców g?ównie z kolaboracji we wci?? niszow?, lecz szerzej rozpoznawaln? mark?. Troch? zawiód? New Balance. Niestety Puma po obiecuj?cych ruchach równie?. Zupe?nie ucich?y dzia?ania niezale?nych marek jak CLAE i Gourmet. Na szcz??cie rynek nie lubi pró?ni i na ich miejsce (co prawda na du?o mniejsz? skal?) wchodz? takie firmy jak Hender Scheme.

Best of 2014 - Podsumowanie

2) Najwi?ksze trendy.

Sport. W ka?dej postaci jest modny. Pojawia si? on w kolekcjach najwi?kszych projektantów. Od sneakersów w najnowszym pokazie Chanel poprzez kolekcje ka?dego szanuj?cego si? kreatora. Zaowocowa?o to w m.in. silnie romansuj?cej ze sportem kolaboracji Alexander Wang x H&M, ale równie? w pojawieniu si? kolekcji sportowych w sieciówkach (od wspomnianego H&M poprzez Zar? i inne). Sport jest widoczny w modzie niezale?nie od poziomu (cenowego) jak nigdy dot?d. Pochodne od tego trendy jak Health Goth ??cz? stylistyk? wschodnioeuropejskiego dresiarza z mroczn? estetyk? typu Goth powoli kie?kuj? w szerszej ?wiadomo?ci konsumentów. Co ciekawe moda na sport dzia?a równie? w drug? stron?. Marki sportowe ch?tnie zapraszaj? projektantów do tworzenia kolekcji kapsu?owych. Od lat dost?pne: linia Stelli McCartney dla adidas, czy Gyakasou od Nike i Juna Takahashi z Undercover, staj? si? by? wyj?tkami potwierdzaj?cymi regu??.

Technologia. Po erze retro nast?puje era innowacji. Klienci poszukuj? butów, na których wida? technologie. Cz?sto kicksy te s? masywne, posiadaj? futurystyczny wygl?d - jest do dok?adne przeciwie?stwo lekkich klasyków. Czasami jest to powrót do drugiej po?owy lat 90tych minionego wieku, a czasami si?gniecie po najnowsze technologie. Nie sposób nie zauwa?y? wzrostu popularno?ci futurystycznych butów: AM95 i nowsze, AM2014, AM Flyknit, seria Foamposite, kolaboracje adidasa z Rafem Simonsem, czy Y-3 Qasa.

Designer Sneakers. Czy chcemy tego czy nie ostatni rok up?yn?? pod znakiem sneakersów najbardziej ekskluzywnych marek. Kilka dekad temu poza butami Gucci i Bally ma?o która marka my?la?a o wkraczaniu na rynek butów sportowych, kojarzonych jako te mniej dystyngowane. Nieco pó?niej Prada wyczula pismo nosem ze swoja linia Prada Sport. Mo?na by powiedzie?, ?e do drugiej dekady XXI wieku niewiele si? w tej dziedzinie dzia?o. Od kilku lat obserwujemy zmian?. By? mo?e to zas?uga Kanye Westa, który zaprojektowa? pe?n? kolekcj? butów dla Louis Vuitton? Có? na pewno on przyczyni? si? do wzrostu popularno?ci drogich, casualowych sneakersów. Szi?ki niemu szersze grono odbiorców dowiedzia?o si? o takich markach jak Balenciaga, YSL, Raf Simons, czy Margiela. G?ównie za spraw? sneakersów. W ubieg?ym roku ekskluzywne sneakersy dla bogaczy osi?gn??y szczyty i praktycznie ka?dy szanuj?cy si? dom mody ma je w swojej ofercie. Ponownie trend ten dzia?a w obie strony, w tym roku (silniej, ni? mia?o to miejsce w latach ubieg?ych) znani designerzy projektowali sneakersy dla gigantów sportowych. Przyk?ad Riccardo Tisci dla Nike, czy Rafa Simonsa i Ricka Owensa dla adidasa znaj? chyba wszyscy fashioni?ci.

Przesyt kolaboracji.Tu chyba nie trzeba pisa? zbyt wiele. Coraz cz??ciej kolaboracje obuwnicze ze sklepami, z artystami, b?d? z innymi markami zaczynaj? powoli traci? na znaczeniu. Jest ich tak wiele, i? ma?o kto jest w stanie ?ledzi? je wszystkie. Brakuje nam troch? czasów, gdy kolaboracja by?a przemy?lana, z poczuciem humoru. Brakuje nam czasów, kiedy by?a po prostu kolaboracj? - wspó?prac? obu stron, a nie kolejn? wersj? kolorystyczn? znanego modelu. Nie znaczy, i? nie by?o w tym roku ?wietnych projektów lecz podsumowuj?c rok mamy wra?enie, i? firmy nie przyk?adaj? si? do tej dzia?ki tak bardzo jak powinny.

Monochromes. Ostatni rok jak ?aden inny w ostatniej dekadzie nie sta? pod znakiem jednolitej palety barw. Jednokolorowe sneakersy by?y olbrzymim hitem i nic nie wskazuje na zmian?. All White, All Black czy All Red. Ka?da marka ma takie buty w swojej ofercie.

Best of 2014 - Podsumowanie

3) Wydarzenia Globalne.

Odbijaj?cy si? gor?cym echem w storage/default/old/mediach transfer trzech czo?owych projektantów firmy Nike do konkurencyjnego adidasa. Pomijaj?c wzgl?dy natury etycznej ca?a sprawa jest szalenie intryguj?ca. Sytuacja jest bez precedensu, co za tym idzie mo?e sta? si? negatywnym przyk?adem zarówno dla firm jak i pracowników. Bardzo jeste?my ciekawi jej fina?u.

Premiery Online. Mijaj?cy rok by? jeszcze bardziej uzale?niony od internetu, ni? poprzednie. W obawie o zamieszki i inne zjawiska kryminogenne Nike w przypadku najwi?kszych premier rezygnuje z tradycyjnych premier w sklepach. Kilkukrotnie zast?puj?c je jedynie premierami internetowymi (tu cz?sto decyduj? sekundy o udanej transakcji). Ci, którzy nie chc? rezygnowa? ze sprzeda?y w fizycznych placówkach zast?puj? tradycyjn? kolejk? i kampowanie na rzecz loterii, której zwyci?zcy b?d? mieli mo?liwo?? zakupu. Bez kolejek i stresu, ale i bez wi???cej spo?eczno?? aktywno?ci, jaka bez w?tpienia jest wspólne stanie w kolejce..

4) Wydarzenia Lokalne.

Jak co roku, rynek snekaersowy zdecydowanie ro?nie. Powstaj? nowe sklepy, a istniej?ce je?eli nie s? s?abo zarz?dzane rozrastaj? si?. Ro?nie te? ?wiadomo?? konsumentów i zwi?ksza si? ich grono. Ju? nie tylko w najwi?kszych o?rodkach miejskich. Nie dziwi nikogo to, ?e ponownie w Polsce ma miejsce Sneakerness czy Warsaw Sneaker Market. Ten pierwszy niestety zawiód? i zamiast by? wydarzeniem dla sneakerheadów, którzy mog? si? wymieni? czy kupi? wymarzone kicksy i spotka? z ziomkami (nie tylko z kraju) przeobrazi? si? w kolejny event typu yard sale - ma?o maj?cy wspólnego z kicksami.

Best of 2014 - Podsumowanie

5) Oczekiwania na 2015.

Oczywi?cie mamy nadzieje, ?e ten rok b?dzie jeszcze lepszy. Jest kilka tematów, które naszym zdaniem b?d? bardzo interesuj?ce.

Air Mag. Jest rok 2015, czyli rok w którym Marty McFly za?o?y? w Powrocie do Przysz?o?ci s?ynne Air Mag z Power Laces. Nike, nie zawied? nas.

Yeezy 3. Yeezi, czy Yeezy. Kanye West ju? ponad rok oficjalnie jest zwi?zany z niemieck? firm? adidas. Jak do tej pory nie widzieli?my ?adnego z rzekomej jego serii projektów. Mamy nadziej?, i? wreszcie co? zobaczymy. Po Air Yeezy i Air Yeezy 2 oczekiwania s? wysokie.

Dobra passa adidasa. Nic bardziej nie cieszy, ni? interesuj?ca rywalizacja najwi?kszych gigantów. Liczymy, i? adidas nie zwolni tempa, a co za tym idzie konkurencja b?dzie si?? nap?dow? najciekawszych projektów innych firm.

Air Jordan XXX. W tym roku zobaczymy trzydziesty model z serii Air Jordan. Marka ta przygotowa?a szereg atrakcji dla swoich fanów. Jordan Brand we still believe.

Tagi: -